Leczenie odwykowe
Leczenie

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe jest określeniem oznaczającym terapię uzależnień, szczególnie alkoholizmu. W polskich ośrodkach terapii uzależnień wykorzystuje się przede wszystkim leczenie oparte na tak zwanym modelu Minnesota. Łączy on psychoterapię grupową oraz pracę nad dwunastoma krokami AA. Ponadto wykorzystuje się psychoterapię poznawczo-behawioralną, terapię krótkoterminową BSFT, a także farmakoterapię. Leczenie uzależnień jest dosyć skuteczne. W najlepszych ośrodkach wyleczalność sięga 30%.

System leczenia uzależnionych od alkoholu zorganizowany jest odrębnie od leczenia osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych. Jednak możliwe jest leczenie w ramach obu systemów w przypadku uzależnienia od kilku substancji. Prawidłowe leczenie powinno przebiegać zgodnie z przygotowanym przez opiekuna, indywidualnym programem. Powinno być na bieżąco aktualizowane oraz monitorowane.

Aby prowadzone leczenie było skuteczne pacjent powinien:

  • wykazywać się zaangażowaniem i intensywnie pracować,
  • utrzymywać abstynencję, a w przypadku złamania zasad przyznać się do tego,
  • brać udział we wszystkich zajęciach terapeutycznych,
  • brać odpowiedzialność za własne leczenie,
  • przyjmować pomoc oraz oferować ją innym.

Kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia ma przyznanie się do uzależnienia, nad którym straciło się kontrolę. Ważne jest rozpoznawanie szkód wyrządzonych przez uzależnienie oraz poznanie mechanizmów prowadzących do uzależnienia. Istotne znaczenie ma również nauczenie się rozpoznawania sytuacji zwiększających ryzyko i trening zachowań w takich sytuacjach, np. nauka odmawiania w sytuacjach towarzyskich oraz nauka panowania nad stresem.

Proces wychodzenia z uzależnienia to bardzo ciężka i żmudna praca wymagająca podjęcia wielu różnych działań, których skutkiem powinny być głębokie oraz trwałe zmiany. Zmiany te powinny obejmować postawy, zachowania, przekonania, relacje z innymi osobami oraz sposoby odczuwania, przeżywania czy też myślenia.

Skuteczność leczenia uzależniona jest głównie od dobrowolności. Z tego względu w przypadku leczenia przymusowego ważne jest wypracowanie w osobie uzależnionej odpowiedniej motywacji do leczenia.

Wskazania i zastosowanie

Leczenie odwykowe prowadzone jest w stacjonarnych oraz niestacjonarnych zakładach. Poddanie się leczeniu jest dobrowolne. Wyjątkiem są osoby, które na skutek uzależnienia powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają porządek i spokój publiczny oraz uchylają się od pracy. Takie osoby mogą zostać zobowiązane do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym ośrodku. Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo jak jest to konieczne, jednak nie dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

Głównymi celami psychoterapii są:

zachowanie trwałej abstynencji,
poprawa zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego,
nabycie umiejętności, które pomogą w przyszłym rozwiązywaniu problemów społecznych i emocjonalnych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie odwykowe są:

znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub utrzymywanie abstynencji poniżej 5 dni,
ostre lub też przewlekłe psychozy,
zaawansowane zaburzenia poznawcze,
schorzenia somatyczne wymagające dalszej diagnostyki oraz modyfikacji leczenia.

Powikłania i objawy niepożądane

Leczenie odwykowe nie wiąże się wystąpieniem powikłań. Jednak jest to leczenie bardzo trudne i wymagające.

www.000webhost.com